Artikel 10 Recreatieve doeleinden (R)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Recreatieve doeleinden (R) zijn bestemd voor:

a.      ter plaatse zonder subbestemming: speelterrein en hiermee vergelijkbare recreatief gebruik;

b.     ter plaatse van de subbestemming Rvt: uitsluitend volkstuinen.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de subbestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.      gebouwen;

b.     andere bouwwerken.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend ter plaatse van een bebouwingsvlak toege­staan;

b.      de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag per volkstuin ten hoogste 10 m2 bedragen;

c.       op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;

d.      er zijn geen dienstwoningen toegestaan;

e.       de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen:

 


                                                                  goot(- of                             bouwhoogte

                                                                  boeibordhoogte)

 


1.      van hoofdgebouwen                                                                        zie kaart        zie kaart en anders

                                                              4.00 m hoger dan

                                                                                                             goothoogte

2.      van aanbouwen                                     3.00 m                                 6.00 m;

       en bijgebouwen

3.      van erfscheidingen                                -                                          2.00 m;

4.      van andere bouwwerken                        -                                          3.00 m.

 

 


Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

4. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar­cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo­gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.