Artikle 12 Molen (MO)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Molen (MO) zijn bestemd voor een molen.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.       gebouwen;

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       de goothoogte, de bouwhoogte, het grondoppervlak en de dakhelling van de molen mogen ten hoogste gelijk zijn aan de goothoogte, de bouwhoogte, het grondoppervlak en de dak­helling zoals deze aanwezig zijn op de dag van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

b.      het gezamenlijk grondoppervlak van de vrijstaande bijgebouwen mag ten hoogste 25  bedragen;

c.       de bouwhoogte van de vrijstaande bijgebouwen mag ten hoogste 3.00 m bedragen.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

4. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar­cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo­gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.