Artikel 15 Groenvoorzieningen (GR)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Groenvoorzieningen (GR) zijn bestemd voor be­plantingen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en fietspaden, voorzie­ningen ten behoeve van afvalinzameling en bergbezinkbassins met een omvang van ten hoogste 1.000 m3 alsmede voor bermen en bermsloten.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, worden gebouwd.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

3. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar­cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo­gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.