Artikel 28 Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO

Wijzigingsgebieden

Wijzigingsgebied 1

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Agrarische doeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 1 te wijzigen ten behoeve van vestiging van maatschappelijke voorzieningen en / of bedrijven, met inachtneming van het bepaalde in de arti­kelen 8, 9 en 15 en de volgende bepalingen:

a.       planwijziging dient te resulteren in versterking van de groene geleding van de westelijke randzone van de kern;

b.      planwijziging is tevens toegestaan voor maatschappelijke voorzieningen en / of bedrijven die gecombineerd worden met een landschappelijke inpassing vergelijkbaar met de ruim­telijk-functionele indeling van gronden ten zuiden van het wijzigingsgebied;

c.       er zijn geen maatschappelijke voorzieningen en / of bedrijven toegestaan die een groot­schalige ruimtelijke uitstraling hebben of passen op een bedrijventerrein, zoals een school of transportbedrijf; toelaatbaar zijn in ieder geval hoveniersbedrijven, kwekerijen, maneges en vergelijkbare bedrijvigheid;

d.      per bedrijf is ten hoogste één woning toegestaan;

e.       de inrichting van percelen en situering en aard van bebouwing van maatschappelijke voor­zieningen en / of bedrijven dient vergelijkbaar te zijn met het bedrijf gevestigd ten zuiden van het wijzigingsgebied;

f.       de goothoogte en bouwhoogte van de hoofdgebouwen mogen ten hoogste 6 meter respec­tievelijk 10 meter bedragen;

g.      de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag ten hoogste 2.000 m2 bedragen;

h.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging, met name van de tegenovergelegen woningen en de effecten van op het nabijgele­gen agrarisch bedrijf aan de westzijde;

i.        voldaan moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet en economische uitvoerbaarheid;

j.        bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 2

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Woondoeleinden, Garages en Bergplaatsen en Verkeersdoeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsge­bied 2 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, Garages en Bergplaatsen, Groenvoor­zieningen en Verkeersdoeleinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15 en 16 en de volgende bepalingen:

a.       planwijziging dient te zijn gericht op het bereiken van een nieuw woongebied passend bin­nen de ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving;

b.      gestapelde woningen zijn alleen aan de westzijde van het wijzigingsgebied toegestaan;

c.       ter plaatse van het wijzigingsgebied zijn in totaal ten hoogste 5 woningen toegestaan;

d.      de goot- en boeibordhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 6 meter bedragen; de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 10 meter bedragen; in afwijking van de goot- en boeibordhoogte alsmede de bouwhoogte mogen deze hoogtes voor inci­dentele accenten aan de Bijlokestraat 9 respectievelijk 12 meter bedragen;

e.       appartementen zijn alleen aan de zijde van de Bijlokestraat toegestaan;

f.       voldaan moet worden aan de vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet en economische uitvoerbaarheid;

g.      in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

h.       bij het toepassen van deze uitwerkingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 3

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Centrumdoeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 3 te wijzigen in de bestemmingen Woondoel­einden, Garages en Bergplaatsen, Groenvoorzieningen en Verkeersdoeleinden en / of in wijzi­ging van de hoogtematen van de bestemming Centrumdoeleinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 14, 15 en 16 de volgende bepalingen:

a.       planwijziging dient te zijn gericht op het bereiken van een nieuw woongebied passend bin­nen de ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving;

b.      gestapelde woningen zijn toegestaan;

c.       ter plaatse van het wijzigingsgebied zijn in totaal ten hoogste 50 woningen toegestaan;

d.      de goot- en boeibordhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 9 meter bedragen; de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 12 meter bedragen; in afwijking van de goot- en boeibordhoogte alsmede de bouwhoogte mag de bouwhoogte voor inci­dentele accenten aan de Noordstraat 12 meter bedragen;

e.       voldaan moet worden aan vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, archeologie en economische uitvoerbaarheid;

f.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

g.      bij het toepassen van deze uitwerkingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 4

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Centrumdoeleinden en Ver­keersdoeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 4 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, Garages en Bergplaatsen, Groenvoorzieningen en Ver­keersdoeleinden en / of in wijziging van de hoogtematen van de bestemming Centrumdoeleinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 14, 15 en 16 en de volgende bepalin­gen:

a.       planwijziging dient te zijn gericht op het bereiken van versterking van de ruimtelijk-functio­nele structuur;

b.      gestapelde woningen zijn alleen aan de voorzijde van de percelen toegestaan;

c.       ter plaatse van het wijzigingsgebied zijn in totaal ten hoogste 80 woningen toegestaan;

d.      indien detailhandel wordt geprojecteerd dient te worden aangetoond dat dit past binnen de marktomstandigheden van de kern Axel;

e.       in ieder geval dienen er aan de Oranjestraat en Zeestraat gesloten bouwblokken te worden geprojecteerd;

f.       de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 10 meter bedragen; in bouw­hoogte van incidentele accenten mag ten hoogste 13 meter bedragen;

g.      voldaan moet worden aan vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, archeo­logie en economische uitvoerbaarheid;

h.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

i.        bij het toepassen van deze uitwerkingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 28 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 5

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Woondoeleinden, Detailhan­delsdoeleinden, Horecadoeleinden en Groenvoorzieningen ter plaatse van het op de kaart aan­gegeven wijzigingsgebied 5 te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden, Horecadoelein­den, Garages en bergplaatsen, Groenvoorzieningen en Verkeersdoeleinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, 7, 14, 15 en 16 en de volgende bepalingen:

a.       de horecagebouwen mogen uitsluitend aan de zijde van de rotonde worden geprojecteerd;

b.      ter plaatse van de vestingwalstructuur zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan;

c.       gestapelde woningen zijn langs de Oranjestraat en Kanaalkade alsmede langs de vesting­walstructuur toegestaan;

d.      ter plaatse van het wijzigingsgebied zijn in totaal ten hoogste 80 woningen toegestaan;

e.       in ieder geval dient aan de zijde van de rotonde een gesloten bouwblok te worden gepro­jecteerd;

f.       de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 10 meter bedragen; de bouw­hoogte van incidentele accenten mag 13 meter bedragen;

g.      voldaan moet worden aan vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, arche­ologie en economische uitvoerbaarheid;

h.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

i.        bij het toepassen van deze uitwerkingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 6

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Detailhandelsdooeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsgebied 6 te wijzigen in de bestemming Woondoeleinden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en de volgende bepalingen:

a.       ter plaatse zijn ten hoogste twee woningen toegestaan, vrijstaande of twee-aaneen ge­bouwd;

b.      de allure van de woningen dient vergelijkbaar te zijn met de woningen die aan de westzijde van het wijzigingsgebied staan, ten zuiden van de Oranjestraat;

c.       ter plaatse van het wijzigingsgebied zijn in totaal ten hoogste 5 woningen toegestaan;

d.      de goothoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 6 meter bedragen;

e.       de diepte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 12 meter bedragen;

f.       de afstand van de voorgevel van het hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens dient ten minste 5 meter te bedragen;

g.      in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

h.       voldaan moet worden aan vereisten inzake de bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, arche­ologie en economi­sche uitvoerbaarheid;

i.        bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Wijzigingsgebied 7

6A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Woondoeleinden, Kantoor­doeleinden en Bedrijfsdoeleinden ter plaatse van het op de kaart aangegeven wijzigingsge­bied 7 te wijzigen ten behoeve van vestiging van woningbouw en voor detailhandel op de be­gane grond, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 6 en 9 en de volgende bepalingen:

a.       planwijziging dient te zijn gericht op het bereiken van een verbetering van de ruimtelijk-func­tionele structuur;

b.      planwijziging dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 2;

c.       ter plaatse van de wijzigingsbevoegdheid zijn ten hoogste 40 woningen toegestaan;

d.      gestapelde woningen zijn alleen aan de Nassaustraat toegestaan;

e.       in ieder geval dient aan de Nassaustraat een gesloten bouwblok te worden geprojecteerd;

f.       de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag ten hoogste 10 meter bedragen;

g.      in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de vereisten inzake bodem­kwaliteit, Flora- en faunawet, archeologie, Wet geluidhinder en economische uitvoerbaar­heid;

h.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

i.        bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmings­grenzen

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestem­mingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de over­schrijdingen mogen echter niet meer dan 3.00 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. Bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Verkeersdoeleinden, Groenvoorzieningen en Water

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op ondergeschikte wijze bestemmingen te wijzigen in de bestemmingen Verkeersdoeleinden, Groenvoorzieningen en Water, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a.       aangetoond dient te zijn dat wijziging noodzakelijk is voor de realisering van het gemeentelijk beleid inzake verkeersstructuur, groenstructuur en / of de aanpassing van de ondergrondse in­frastructuur alsmede voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte;

b.      planwijziging wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

c.       een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dan nadat is gebleken dat de bo­demkwaliteit ter plaatse geschikt is voor de beoogde functie;

d.      bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Uitgifte openbare ruimte

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen Verkeersdoeleinden en Groen­voorzieningen te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden en / of Garages en bergplaatsen, teneinde percelen behorende bij woningen te kunnen vergroten in het kader van uitgifte van open­bare ruimte en / of ten behoeve van het optimaliseren van een zo efficiënt en doelmatig mogelijk ruimtegebruik, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a.       aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft voor de verkeersafwikkeling en / of groenstructuur;

b.      bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

10. Indien voor de in lid 1 tot en met 11 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Archeologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbescher­mingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmin­gen Archeologisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.