Artikel 4 Centrumdoeleinden (C)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Centrumdoeleinden (C) zijn bestemd voor:

a.       ter plaatse van de gronden zonder subbestemming: detailhandel en dienstverlening, kanto≠ren, maatschappelijk voorzieningen en horecabedrijven voorzover die voorkomen in cate≠gorie 1a of 1b van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond en het wonen met bijbehorende erven;

b.      ter plaatse van de subbestemming Ch(1): tevens voor horecabedrijven op de begane grond en voorzover die voorkomen in categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;

c.       ter plaatse van de subbestemming Ch(1)a: tevens voor horecabedrijven op de begane grond en voorzover die voorkomen in categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten en een automatenhal;

d.      ter plaatse van de subbestemming Ch(2): tevens voor horecabedrijven op de begane grond en voorzover die voorkomen in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.       gebouwen;

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend ter plaatse van een bebouwingsvlak toege≠staan;

b.      het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 100%, tenzij op de kaart anders is bepaald;

c.       de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

d.      voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1.00 m te bedragen;

e.       ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (z) zijn geen gebouwen en overkappin≠gen toegestaan;

f.       de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen:

 


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† goot(- of†††††††††††††††††††††††††††† bouwhoogte

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† boeibordhoogte)

 


1.      van hoofdgebouwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zie kaart††††††† zie kaart en anders

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4.00 m hoger dan

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† goothoogte

2.      van aanbouwen ††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.00 m†††††††††††††††††††††††††††††††† 6.00 m;

†††††† en bijgebouwen

3.      van erfscheidingen††††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2.00 m;

4.      van andere bouwwerken††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.00 m.

 

 


Vrijstellingsbevoegdheid

Detailhandel en dienstverlening op de verdieping

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 teneinde detailhandel en dienstverlening tevens op de verdieping toe te laten, indien is aange≠toond dat geen mogelijkheden voor uitbreiding van het verkoopvloeroppervlak op de begane grond aanwezig zijn.

 

Staat van Horeca-activiteiten

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:

a.       lid 1 teneinde horecabedrijven toe te laten die voorkomen in ťťn categorie hoger dan de in lid 1 genoemde categorieŽn, voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere maatgevende milieuas≠pecten) geacht kan worden te behoren tot de in lid 1 genoemde categorieŽn van de Staat van Horeca-activiteiten;

b.      lid 1 teneinde horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieŽn van de Staat van Horeca-activiteiten als genoemd in lid 1.

 

Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO

Staat van Horeca-activiteiten

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van de vol≠gende bepalingen:

a.       de categorie‑indeling van de bij dit artikel behorende Staat van Horeca-activiteiten mag wor≠den gewijzigd, indien en voor zover wijziging van de belasting van de daarin opgeno≠men typen van bedrijven op het milieu daartoe aanleiding geeft;

b.      voor de vaststelling van een wijziging wordt de milieudeskundige schriftelijk advies ge≠vraagd omtrent de voorgenomen wijziging.

 

Horecabedrijven

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te wijzigen ten behoeve van vestiging van horecabedrijven mogelijk te maken, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:

a.       uitsluitend is vestiging van horecabedrijven uit categorie 1c van de Staat van Horeca- activi≠teiten toegestaan;

b.      aangetoond dient te worden dat een nieuw horecabedrijf voorziet in een lokale behoefte;

c.       het bepaalde onder b dient te worden aangetoond met een door de initiatiefnemer daar- naar ingesteld onderzoek dat als basis kan worden gehanteerd voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;

d.      planwijziging mag niet leiden tot een te grote concentratie van horecabedrijven in een deel van het centrumgebied; in de directe nabijheid met een straal van 50 meter mogen zich niet meer dan 5 horecabedrijven bevinden;

e.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe≠ging;

f.       bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Seksinrichting

7A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te wijzigen ten behoeve van vestiging van 1 seksinrichting mogelijk te maken, een en ander met in≠achtneming van de volgende bepalingen:

a.       nieuwvestiging van een seksinrichting is toegestaan tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m2;

b.      aangetoond dient te worden dat aan de toepasselijke regelgeving, zoals de APV, zoals die geldt ten tijde van de vaststelling van het plan wordt voldaan;

c.       planwijziging is niet toegestaan ten zuiden van de Weststraat;

d.      in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe≠ging;

e.       bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

8. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar≠cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo≠gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.