Artikel 7 Horecadoeleinden (H)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Horecadoeleinden (H) zijn bestemd voor:

a.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding H(1): horecabedrijven op de begane grond en voorzover die voorkomen in categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten en het wonen met bijbehorende erven;

b.      ter plaatse van de bestemmingsaanduiding H(2): horecabedrijven op de begane grond en voorzover die voorkomen in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten en het wonen met bijbehorende erven.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.       gebouwen;

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend ter plaatse van een bebouwingsvlak en op de begane grond toegestaan;

b.      het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60%;

c.       ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (e) mag:

1.   voor zover deze gronden deel uitmaken van een perceel kleiner dan 500 m2, de ge≠za≠menlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoog≠ste 50% van dit bebouwingsvlak bedragen, met een maximum van 60 m≤;

2.   voor zover deze gronden deel uitmaken van een perceel van of groter dan 500 m2, de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50% van dit bebouwingsvlak bedragen, met een maximum van 90 m≤;

met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 15 m≤ onbebouwd en onoverdekt dient te blijven;

d.      de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

e.       voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1.00 m te bedragen;

f.       ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (z) zijn geen gebouwen en overkappin≠gen toegestaan;

g.      de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen:

 


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† goot(- of†††††††††††††††††††††††††††† bouwhoogte

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† boeibordhoogte)

 


1.      van hoofdgebouwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zie kaart††††††† zie kaart en anders

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6.00 m hoger dan

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† goothoogte

2.      van aanbouwen ††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.00 m†††††††††††††††††††††††††††††††† 6.00 m;

†††††† en bijgebouwen

3.      van erfscheidingen††††††††††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2.00 m;

4.      van andere bouwwerken††††††††††††††††††††††† -††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3.00 m.

 

 


Vrijstellingsbevoegdheden

Staat van Horeca-activiteiten

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:

a.       lid 1 teneinde horecabedrijven toe te laten die voorkomen in ťťn categorie hoger dan de in lid 1 genoemde categorieŽn, voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere maatgevende milieuas≠pecten) geacht kan worden te behoren tot de in lid 1 genoemde categorieŽn van de Staat van Horeca-activiteiten;

b.      lid 1 teneinde horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieŽn van de Staat van Horeca-activiteiten als genoemd in lid 1.

c.       Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO

 

Staat van Horeca-activiteiten

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van de vol≠gende bepalingen:

a.       de categorie‑indeling van de bij dit artikel behorende Staat van Horeca-activiteiten mag worden gewijzigd, indien en voor zover wijziging van de belasting van de daarin opgeno≠men typen van bedrijven op het milieu daartoe aanleiding geeft;

b.      voor de vaststelling van een wijziging wordt de milieudeskundige schriftelijk advies ge≠vraagd omtrent de voorgenomen wijziging.

 

Woon- en kantoorfuncties

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te wijzigen ten behoeve van een functiewisseling naar woningen en / of kantoren mogelijk te maken, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:

a.       planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar woningen dient in overeenstem≠ming te zijn met het bepaalde in artikel 2 en de volgende bepalingen:

1.   de nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal planningsstelsel voor woning≠bouw;

2.   de nieuwe woningen mogen geen hinder ondervinden van de aanwezige bedrijven bin≠nen en / of nabij het plangebied;

b.      planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar kantoren dient in overeenstemming te zijn met de volgende bepalingen:

1.   nieuwvestiging van een kantoor dient te voorzien in een lokale behoefte;

2.   het bepaalde onder 1 dient te worden aangetoond met een door de initiatiefnemer daar≠naar ingesteld onderzoek dat als basis zal worden gehanteerd voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;

3.   per bebouwingsvlak is ten hoogste ťťn dienstwoning toegestaan;

4.   het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouw≠perceel niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is bepaald;

5.   de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

6.   voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen;

c.       de hoogte en andere maten van de gebouwen dienen te worden afgestemd op de gebou≠wen in de omgeving;

d.      in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe≠ging;

e.       vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de bodemhygiŽne;

f.       bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

7. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar≠cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo≠gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.