Artikel 8 Maatschappelijke doeleinden (M)

Doeleindenomschrijving

1. De gronden op de kaart aangewezen voor Maatschappelijke doeleinden (M) zijn bestemd voor:

a.       ter plaatse van de gronden zonder subbestemming: maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende erven;

b.      ter plaatse van de subbestemming Mb: uitsluitend een begraafplaats;

c.       ter plaatse van de subbestemming Mn: uitsluitend nutsvoorzieningen;

d.      ter plaatse van de subbestemming Mv: uitsluitend verenigingsgebouw;

e.       ter plaatse van de subbestemming Mw: tevens een werkplaats van een dagverblijf;

f.       ter plaatse van de subbestemming Mzm: tevens een zendmast.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.       gebouwen;

b.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend ter plaatse van een bebouwingsvlak toege­staan;

b.      dienstwoningen zijn uitsluitend bij een kerk toegestaan;

c.       het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is bepaald;

d.      de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

e.       voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen;

f.       ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (z) zijn geen gebouwen en overkappin­gen toegestaan;

g.      de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen:

 


                                                                  goot(- of                             bouwhoogte

                                                                  boeibordhoogte)

 


1.      van hoofdgebouwen                                                                        zie kaart        zie kaart en anders

                                                              4.00 m hoger dan

                                                                                                             goothoogte

2.      van aanbouwen                                     3.00 m                                 6.00 m;

       en bijgebouwen of nutsgebouw

3.      van erfscheidingen                                -                                          2.00 m;

4.      van zendmasten                                                                              zie kaart;

5.      van andere bouwwerken                        -                                          3.00 m.

 

 


Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

4. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Ar­cheologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeolo­gisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.