Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden (B)

Doeleindenomschrijving

De gronden op de kaart aangewezen voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn bestemd voor:

a.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2): lokale bedrijven voor zover deze voorko­men in de categorieën 1 en 2 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten en het wonen met bijbehorende erven;

b.      ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.1): lokale bedrijven voor zover deze voorko­men in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de bij dit artikel behorende Staat van Be­drijfsactiviteiten en het wonen met bijbehorende erven;

alsmede voor:

c.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)ag: afwerkingsbedrijf van gebouwen;

d.      ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)as: autosloperij;

e.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)gh: groothandel in hout;

f.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)l: loonbedrijf;

g.      ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)lm: lak- en metaalbedrijf;

h.       ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)tx: textielbedrijf;

voorzover de bedrijven genoemd onder c tot en met h voorkomen in categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

i.        ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2)masch: machine- en scheepsreparatie;

j.        ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(3.1)tr: transportbedrijf;

voorzover de bedrijven genoemd onder i en j voorkomen in categorie 3.2 van de Staat van Be­drijfsactiviteiten;

k.       ter plaatse van de subbestemming Bb: uitsluitend een benzineservicestation;

l.        ter plaatse van de subbestemming Bho: uitsluitend een hoveniersbedrijf;

m.     ter plaatse van de subbestemming Bhn: uitsluitend een hoveniersbedrijf en natuur­steenhandel;

met dien verstande dat:

n.       met betrekking tot lokale bedrijven geldt:

1.   de oppervlakte van een bouwperceel mag ten hoogste 5.000 m2 bedragen;

2.   groothandels-, transport- en distributiebedrijven zijn niet toegestaan;

o.      geluidsproducerende inrichtingen, zelfstandige kantoren, detailhandelsbedrijven, met uit­zondering van de detailhandelsbedrijven genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, horecabedrijven en bedrijven als bedoeld in het Besluit externe veiligheid ten tijde van de vaststelling van het plan niet zijn toegestaan.

 

Bouwvoorschriften

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a.       bedrijfsgebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen;

b.      bedrijfswoningen, waaronder begrepen bijbehorende uitbouwen en bijgebouwen;

c.       bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen:

a.       gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend ter plaatse van een bebouwingsvlak toege­staan;

b.      per bedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van percelen aan de Vaartstraat en / of aan de Noordpolderstraat geen bedrijfswo­ningen zijn toegestaan;

c.       het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60%, tenzij op de kaart anders is bepaald;

d.      de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

e.       voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen;

f.       bouwwerken dienen zodanig te worden gesitueerd dat voldoende onbebouwde ruimte be­schikbaar blijft om in de eigen parkeerbehoefte te voorzien;

g.      ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (z) zijn geen gebouwen en overkappin­gen toegestaan.

h.       de goot(- of boeibord)hoogte en / of bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag ten hoogste bedragen:

 


                                                                  goot(- of                             bouwhoogte

                                                                  boeibordhoogte)

 


1.      van hoofdgebouwen                                                                        zie kaart        zie kaart en anders

                                                              4.00 m hoger dan

                                                                                                             goothoogte

2.      van aanbouwen                                     3.00 m                                 6.00 m;

       en bijgebouwen

3.      van erfscheidingen                                -                                          2.00 m;

4.      van andere bouwwerken                        -                                          3.00 m.

 

 


Vrijstellingsbevoegdheid

Staat van Bedrijfsactiviteiten

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:

a.       lid 1 onder a voor de vestiging van bedrijven die niet genoemd zijn in de Staat van Be­drijfsactiviteiten, dan wel bedrijven voorkomende in de categorie 3.1 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, die gelet op de aard en de invloed op de omge­ving gelijkgesteld kunnen worden aan bedrijven, die ingevolge lid 1 onder a zijn toegelaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 1 onder m en n;

b.      lid 1 onder b voor de vestiging van bedrijven die niet genoemd zijn in de Staat van Be­drijfsactiviteiten, dan wel bedrijven voorkomende in de categorie 3.2 of 4 van de bij dit ar­tikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, die gelet op de aard en de invloed op de omgeving gelijkgesteld kunnen worden aan bedrijven, die ingevolge lid 1 onder b zijn toe­gelaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 1 onder m en n;

c.       voordat vrijstelling wordt verleend wordt de milieudeskundige schriftelijk advies gevraagd omtrent de toelaatbaarheid van het bedrijf.

 

Bebouwingspercentage

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen tot ten hoogste 10% van het bebouwingspercentage indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf of om te kun­nen voldoen aan milieueisen.

 

Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO

Staat van Bedrijfsactiviteiten

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van de vol­gende bepalingen:

a.       de categorie‑indeling van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten mag wor­den gewijzigd, indien en voor zover wijziging van de belasting van de daarin opgeno­men typen van bedrijven op het milieu daartoe aanleiding geeft dan wel het Inrichtingen- en vergunningen besluit van de Wet milieubeheer met betrekking tot geluidsproducerende inrichtingen wordt gewijzigd;

b.      voor de vaststelling van een wijziging wordt de milieudeskundige schriftelijk advies ge­vraagd omtrent de voorgenomen wijziging.

 

Woon- en kantoorfuncties

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de in lid 1 bedoelde gronden te wijzigen, voor zover niet gelegen aan de Noordpolderstraat en / of Vaartstraat, ten behoeve van een functiewisseling naar woningen en / of kantoren mogelijk te maken, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen:

a.       planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar woningen dient in overeenstem­ming te zijn met het bepaalde in artikel 2 en de volgende bepalingen:

1.   de nieuwe woningen dienen te passen in het provinciaal planningsstelsel voor woning­bouw;

2.   de nieuwe woningen mogen geen hinder ondervinden van de aanwezige bedrijven bin­nen en / of nabij het plangebied;

a.       planwijziging ten behoeve van de functiewisseling naar kantoren dient in overeenstemming te zijn met de volgende bepalingen:

1.   nieuwvestiging van een kantoor dient te voorzien in een lokale behoefte;

2.   het bepaalde onder 1 dient te worden aangetoond met een door de initiatiefnemer daar­naar ingesteld onderzoek dat als basis zal worden gehanteerd voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid;

3.   per bouwperceel is ten hoogste één dienstwoning toegestaan;

4.   het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag per bouw­perceel niet meer bedragen dan 60%;

5.   de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 m te bedragen;

6.   voor zover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen;

b.      de hoogte en andere maten van de gebouwen dienen te worden afgestemd op de gebou­wen in de omgeving;

c.       in het wijzigingsplan dient aandacht te worden besteed aan de gemaakte belangenafwe­ging;

d.      vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de bodemhygiëne;

e.       bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in arti­kel 29 lid 2 doorlopen.

 

Bedrijfsdoeleinden zonder subbestemming

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Bedrijfsdoeleinden, voorzien van een subbestemming, te wijzigen in de bestemming Bedrijfsdoeleinden zonder subbestemming, met dien verstande dat sprake dient te zijn van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarop de sub­bestemming betrekking had. Bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de proce­dure genoemd in artikel 29 lid 2 doorlopen.

 

Bijzondere gebruiksbepaling

9. Het is verboden:

a.       de onbebouwde gronden die zijn gelegen vóór de voorgevel van gebouwen en / of langs de interne ontsluitingsstructuur en / of langs de randen van het bedrijventerrein te gebruiken voor de opslag van goederen en materialen;

b.      de gronden te gebruiken voor de opslag van goederen ter plaatse van onbebouwde gron­den tot een gezamenlijke hoogte van meer dan 4 meter.

 

Bestemmingen Archeologisch waardevol gebied en Molenbeschermingszone

10. Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de voorschriftenkaart de bestemming Archeologisch waardevol gebied en / of op de kaart de bestemming Molenbeschermingszones zijn respectievelijk is opgenomen, dan zijn op deze gronden tevens de bestemmingen Archeo­logisch waardevol gebied en / of Molenbescherming van toepassing een en ander onder verwij­zing naar het bepaalde in artikel 19 en / of 20.