Terneuzen Midden
Voorschriften

Inhoudsopgave
 1. 1. INLEIDENDE REGELS
  1. Artikel 1 - Begripsregels
  2. Artikel 2 - Wijze van meten
 2. 2. BESTEMMINGSREGELS
  1. Artikel 3 - Agrarisch (A)
   1. 3.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2. Bouwvoorschriften
   3. 3.3. Gebruiksvoorschrift
  2. Artikel 4 - Bedrijf (B)
   1. 4.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2. Bouwvoorschriften
   3. 4.3. Maximale hoogtematen
   4. 4.4. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   5. 4.5. Wijzigingsbevoegdheid
   6. 4.6. Bijzondere gebruiksregel
  3. Artikel 5 - Detailhandel (DH)
   1. 5.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2. Bouwvoorschriften
   3. 5.3. Maximale hoogtematen
   4. 5.4. Wijzigingsbevoegdheid
  4. Artikel 6 - Dienstverlening (DV)
   1. 6.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2. Bouwvoorschriften
   3. 6.3. Maximale hoogtematen
   4. 6.4. Wijzigingsbevoegdheid
  5. Artikel 7 - Gemengd (GD-GB)
   1. 7.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2. Bouwvoorschriften
  6. Artikel 8 - Groen (G)
   1. 8.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2. Bouwvoorschriften
   3. 8.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   4. 8.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk
   5. 8.5. Dubbelbestemming Leiding-water
   6. 8.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  7. Artikel 9 - Horeca (H)
   1. 9.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2. Bouwvoorschriften
   3. 9.3. Maximale hoogtematen
   4. 9.4. Wijzigingsbevoegdheid
  8. Artikel 10 - Kantoor (K)
   1. 10.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2. Bouwvoorschriften
   3. 10.3. Maximale hoogtematen
   4. 10.4. Wijzigingsbevoegdheid
  9. Artikel 11 - Maatschappelijk (M)
   1. 11.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2. Bouwvoorschriften
   3. 11.3. Maximale hoogtematen
   4. 11.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  10. Artikel 12 - Natuur (N)
   1. 12.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2. Bouwvoorschriften
   3. 12.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk
   4. 12.4. Dubbelbestemming Leiding-water
   5. 12.5. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  11. Artikel 13 - Recreatie (R)
   1. 13.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2. Bouwvoorschriften
   3. 13.3. Maximale hoogtematen
  12. Artikel 14 - Tuin (T)
   1. 14.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2. Bouwvoorschriften
   3. 14.3. Dubbelbestemming Leiding-water
   4. 14.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  13. Artikel 15 - Verkeer (V)
   1. 15.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2. Bouwvoorschriften
   3. 15.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   4. 15.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk
   5. 15.5. Dubbelbestemming Leiding-water
   6. 15.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  14. Artikel 16 - Water (WA)
   1. 16.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2. Bouwvoorschriften
   3. 16.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk
   4. 16.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  15. Artikel 17 - Water-Waterstaatswerken (WW)
   1. 17.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 17.2. Bouwvoorschriften
   3. 17.3. Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 2 met dien verstande dat ontheffing niet wordt verleend indien daardoor het belang van de waterkering onevenredig wordt geschaad.
   4. 17.4. Alvorens ontheffing als bedoeld in lid 3 te verlenen, wint het college schriftelijk advies in van de beheerder van de waterkering omtrent de toelaatbaarheid van verlening van ontheffing.
   5. 17.5. Wijzigingsbevoegdheid
   6. 17.6. Aanlegvoorschriften
  16. Artikel 18 - Wonen (W)
   1. 18.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 18.2. Bouwvoorschriften
   3. 18.3. Maximale hoogtematen
   4. 18.4. Nadere eisen
   5. 18.5. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   6. 18.6. Dubbelbestemming Leiding-water
   7. 18.7. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden
  17. Artikel 19 - Beschermde dijk (dubbelbestemming)
   1. 19.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 19.2. Bouwvoorschriften
   3. 19.3. Adviesprocedure voor bouwen
   4. 19.4. Aanlegvoorschriften
   5. 19.5. Adviesprocedure voor aanlegvergunningen
  18. Artikel 20 - Leiding-water (dubbelbestemming)
   1. 20.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 20.2. Bouwvoorschriften
   3. 20.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   4. 20.4. Aanlegvoorschriften
   5. 20.5. Adviesprocedure voor aanlegvergunningen
  19. Artikel 21 - Waterstaatsdoeleinden: keur (dubbelbestemming)
   1. 21.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 21.2. Bouwvoorschriften
   3. 21.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften
   4. 21.4. Wijzigingsbevoegdheid
   5. 21.5. Aanlegvoorschriften
 3. 3. ALGEMENE REGELS
  1. Artikel 22 - Antidubbeltelregel
  2. Artikel 23 - Algemene bouwregels
   1. 23.1. Daar waar afstanden op de dag van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer of minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk II is voorgeschreven, mogen de bestaande afstanden als maximaal respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangehouden.
   2. 23.2. In die gevallen dat hoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bouwwerken, die gebouwd zijn of kunnen worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op de dag van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer of minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk II is voorgeschreven, mogen de bestaande maten en hoeveelheden als maximaal respectievelijk minimaal toelaatbaar worden aangehouden.
  3. Artikel 24 - Algemene gebruiksregels
   1. 24.1. Het is verboden gronden en bouwwerken te (laten) gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven (sub)bestemming, verleende ontheffingen of vastgestelde wijzigingen en de overige planregels.
   2. 24.2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken:
   3. 24.3. Voorts wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:
   4. 24.4. Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:
   5. 24.5. Het college van burgemeester en wethouders verleent ontheffing van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.
  4. Artikel 25 - Algemene ontheffingsregels
  5. Artikel 26 - Algemene wijzigingsregels
   1. 26.1. Uitgifte openbare ruimte
  6. Artikel 27 - Algemene procedureregels
   1. 27.1. Bij de verlening van ontheffing en aanlegvergunning is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
   2. 27.2. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
  7. Artikel 28 - Overige regels
 4. 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS
  1. Artikel 29 - Overgangsregels
   1. 29.1. Overgangsregels ten aanzien van bouwwerken
   2. 29.2. Ontheffingsregel
   3. 29.3. Overgangsregel ten aanzien van het gebruik
   4. 29.4. Uitzonderingen op het overgangsrecht
  2. Artikel 30 - Slotregel
 5. Staat van bedrijfsactiviteiten