Terneuzen Midden
Artikel 8 - Groen (G)

8.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor groen (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;
 2. bermen en beplanting;
 3. paden;
 4. speelvoorzieningen;
 5. waterlopen en waterpartijen;
 6. geluidswallen;
 7. toeritten en afritten;

met daaraan ondergeschikt:

 1. verhardingen;
 2. voorzieningen van openbaar nut, waaronder ondergrondse bergbezinkbassins en afvalophaalvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2. Bouwvoorschriften
8.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen;
 2. de inhoud van een ondergronds bergbezinkbassin mag ten hoogste 1.000 m3 bedragen.

8.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 teneinde een jongerenontmoetingsplaats toe te staan op een daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen locatie, waarbij de regels van lid 2 van overeenkomstige toepassing zijn.

8.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming beschermde dijk is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de bestemming beschermde dijk van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19.

8.5. Dubbelbestemming Leiding-water

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Leiding-water is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Leiding-water van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 20.

8.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.