Terneuzen Midden
Artikel 12 - Natuur (N)

12.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor natuur (N) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarden en/of;
  2. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van ecologische waarde;
  3. waterberging en waterafvoer;

met de daarbijbehorende:

  1. wegen en paden;
  2. water en groenvoorzieningen;
  3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2. Bouwvoorschriften
12.2.1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen;

12.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming beschermde dijk is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de bestemming beschermde dijk van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19.

12.4. Dubbelbestemming Leiding-water

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Leiding-water is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Leiding-water van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 20.

12.5. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.