Terneuzen Midden
Artikel 13 - Recreatie (R)

13.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor recreatie (R) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. speelterreinen;
 2. activiteiten gericht op dagrecreatie;

met de daarbijbehorende:

 1. wegen en paden;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. water, waterlopen, waterpartijen en groenvoorzieningen;
 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2. Bouwvoorschriften
13.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. de gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1.00 meter te bedragen;
 3. voorzover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 meter te bedragen, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
 4. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven maat bedragen;
 5. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven maat bedragen en anders 4.00 meter hoger dan de toegestane goothoogte;
 6. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag in afwijking van het bovenstaande per volkstuin ten hoogste 10 m2 bedragen.

13.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen, met dien verstande dat:
  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2.00 meter bedragen;
  2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vr de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1.00 meter mag bedragen;

13.3. Maximale hoogtematen

Voor bouwwerken gelden voorts de volgende maximale hoogtematen:

goothoogte bouwhoogte
1 van hoofdgebouwen zie verbeelding zie verbeelding en anders 4.00 m hoger dan goothoogte;
2 van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 3.00 m 6.00 m;
3 van erfafscheidingen - 2.00 m;
4 van andere bouwwerken - 12.00 m;