Terneuzen Midden
Artikel 14 - Tuin (T)

14.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor tuin (T) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. tuinen en erven;

met de daarbijbehorende

  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2. Bouwvoorschriften
14.2.1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1.00 meter bedragen;

14.3. Dubbelbestemming Leiding-water

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Leiding-water is opgenomen, dan is op deze gronden tevens van toepassing de dubbelbestemming Leiding-water, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 20.

14.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.