Terneuzen Midden
Artikel 15 - Verkeer (V)

15.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor verkeer (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;
 2. voet- en rijwielpaden;
 3. groenvoorzieningen;
 4. waterlopen en waterpartijen;
 5. geluidswal;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;

met daaraan ondergeschikt:

 1. parkeervoorzieningen;
 2. voorzieningen van openbaar nut, waaronder ondergrondse bergbezinkbassins en afvalophaalvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2. Bouwvoorschriften
15.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van gebouwen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde gronden, zoals bijvoorbeeld wachthuisjes voor busdiensten, speelvoorzieningen, urinoirs en gebouwtjes ten behoeve van nutsvoorzieningen mag ten hoogste 3.00 meter bedragen;
 2. de oppervlakte van een gebouw mag ten hoogste 15 m2 bedragen.

15.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3.00 meter bedragen, met dien verstande dat de inhoud van een ondergronds bergbezinkbassin ten hoogste 1.000 m3 mag bedragen;
 2. de oppervlakte van een gebouw mag ten hoogste 15 m2 bedragen.

15.2.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en afmetingen van de in lid 2.1 bedoelde gebouwen teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodige beperkingen of belemmeringen teweegbrengt in de verkeerssituatie danwel ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijk-functionele situatie ter plaatse.

15.3. Ontheffing van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 teneinde een jongerenontmoetingsplaats toe te staan op een daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen locatie, waarbij de regels van lid 2 van overeenkomstige toepassing zijn.

15.4. Dubbelbestemming Beschermde dijk

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming beschermde dijk is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de bestemming beschermde dijk van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19.

15.5. Dubbelbestemming Leiding-water

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Leiding-water is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Leiding-water van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 20.

15.6. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.