Terneuzen Midden
Artikel 16 - Water (WA)

16.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor water (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. waterberging;
  2. waterhuishouding;
  3. waterlopen;

met de daarbijbehorende:

  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

16.2. Bouwvoorschriften
16.2.1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

16.2.2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
  1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen.

16.3. Dubbelbestemming Beschermde dijk

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming beschermde dijk is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de bestemming beschermde dijk van toepassing een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 19.

16.4. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.