Terneuzen Midden
Artikel 18 - Wonen (W)

18.1. Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van het wonen;
 2. ter plaatse van de aanduiding (wm): tevens voor een maatschappelijke woonvoorziening in de vorm van een bijzondere woonvoorziening voor (een) bepaalde groep(en) die een zorgafhankelijkheid hebben van een zorginstelling;
 3. ter plaatse van de aanduiding (bk): tevens voor balkons met een diepte van 3 meter;
 4. ter plaatse van de aanduiding (gb): tevens voor garageboxen op de begane grond van gestapelde woningen;
 5. ter plaatse van de aanduiding (b=2): tevens voor een stomerij op de begane grond, voorzover het bedrijf genoemd onder e. voorkomt in categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

alsmede:

 1. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbijbehorende:

 1. tuinen en erven;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

18.2. Bouwvoorschriften
18.2.1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
 1. de hoofdgebouwen op de gronden met de aanduiding (a) mogen vrijstaand, twee-aaneen of aaneen worden gebouwd;
 2. de hoofdgebouwen op de gronden met de aanduiding (s) mogen uitsluitend gestapeld worden gebouwd;
 3. de hoofdgebouwen op de gronden met de aanduiding (t) mogen uitsluitend vrijstaand of twee-aaneen worden gebouwd;
 4. de hoofdgebouwen op de gronden met de aanduiding (v) mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
 5. de hoofdgebouwen op de gronden met de nadere aanwijzing (ww) mogen zijn, het stallen van woonwagen, vrijstaand, twee-aan-een of aaneen gebouwd worden, met daarbij behorende groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, verkeersvoorzieningen en bouwwerken geen gebouw zijnde, met dien verstande dat;
  1. er per woonwagen maximaal n bijgebouw gebouwd mag worden;
  2. de gezamenlijke oppervlakte van n woonwagen inclusief bijgebouw en overkappingen maximaal 60 vierkante meter mag bedragen;
  3. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens drie meter bedraagt;
 6. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak, niet zijnde een erf, worden gebouwd;
 7. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met de voorgevel in n van de naar de weg gekeerde bouwgrenzen, dan wel op een afstand van ten hoogste 3.00 meter evenwijdig hieraan;
 8. de breedte van de voorgevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste bedragen:
  1. bij W(v): 20.00 meter;
  2. bij W(t): 7.50 meter;
 9. de afstand van vrijstaande en twee-aaneengebouwde hoofdgebouwen aan de niet aan-eengebouwde zijde tot de perceelsgrens dient tenminste 2.50 meter te bedragen;
 10. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven maat bedragen;
 11. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer zijn dan 4.00 meter hoger dan de toegestane goothoogte, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
 12. de afstand van de achterste bouwgrens tot aan de achterste perceelsgrens mag niet minder dan de op de verbeelding aangegeven toegestane goothoogte bedragen;
 13. voor percelen groter dan 500 m2 geldt dat de oppervlakte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 30% van de oppervlakte van het perceel;
 14. bij nieuwbouwwoningen kan de ventilatie van de woning voor een noodsituatie worden afgezet.

18.2.2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
 1. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken en op de bijbehorende erven en op gronden met de nadere aanwijzing (ww) worden gebouwd;
 2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mag op de erven (buiten het bouwvlak) en op de gronden met de nadere aanwijzing (ww):bedragen:
  1. voor zover deze gronden deel uitmaken van een perceel (of standplaats) kleiner dan 500 m, de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50% van dit erf bedragen, met een maximum van 60 m;
  2. voor zover deze gronden deel uitmaken van een perceel (of standplaats) groter dan 500 m, de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50% van dit erf bedragen, met een maximum van 90 m;

met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 15 m onbebouwd en onoverdekt dient te blijven en er per bouwperceel ten hoogste twee vrijstaande bijge- bouwen zijn toegestaan;

 1. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van tenminste 3.00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 2. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3.00 meter bedragen.
 3. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen.
 4. op de gronden met de nadere aanduiding (ww) mag per woonwagen maximaal n bijgebouw worden opgericht met een maximaal bebouwd oppervlak van 20 vierkante meter en een maximale bouwhoogte van drie meter, met dien verstande dat het bijgebouw gebouwd moet worden op het zij- en achtererf en minimaal drie meter achter de voorgevelrooilijn.

18.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen, met dien verstande dat:
  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2.00 meter bedragen;
  2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vr de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan mag niet meer dan 1.00 meter bedragen;
  3. bij de gronden met de aanduiding (ww) mag de hoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde niet meer dan 2.00 meter bedragen.

18.3. Maximale hoogtematen

Voor bouwwerken gelden voorts de volgende maximale hoogtematen:

goothoogte bouwhoogte
1 van hoofdgebouwen en woonwagens zie verbeelding zie verbeelding en anders 4.00 m hoger dan goothoogte;
2 van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 3.00 m 6.00 m;
3 van erfafscheidingen achter de voorgevel - 2.00 m;
4 van andere bouwwerken achter de voorgevel - 3.00 m, bij (ww) 2.00m;
5 van bouwwerken vr de voorgevel - 1.00 m.

18.4. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen stellen omtrent de situering en de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien over een lengte van meer dan 2.50 meter in de zijerfscheiding wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en in de lichttoetreding van het naastgelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 1. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad;
 2. de goothoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2.50 meter;
 3. geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in lid 2.2. onder b ten aanzien van het maximaal te bebouwen gedeelte van de gronden.

18.5. Ontheffing van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 1 voor de uitoefening van kleinschalige beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten in de woning met in achtneming van de volgende regels:
  1. de woonfunctie dient in overwegende mate behouden en herkenbaar te blijven, waarbij het vloeroppervlak in gebruik voor de beroepsmatige activiteiten ten hoogste 25% van het binnenwerks vloeroppervlak van hoofdgebouwen en de daarbij behorende aan- en uitbouwen mag bedragen, met een maximum van 50 m en voor bedrijfsmatige activiteiten ten hoogste 20% respectievelijk 20 m;
  2. het beroep of de activiteit dient door de bewoner te worden uitgeoefend; ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit mogen ten hoogste twee personeelsleden, waaronder de bewoner van het pand, werkzaam zijn;
  3. voor bedrijfsmatige activiteiten mag uitsluitend op afspraak worden gewerkt;
  4. het gebruik mag geen zodanige verkeersaantrekkende werking hebben dat deze kan leiden tot een nadelige benvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
  5. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
  6. geen ontheffing mag worden verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid die onder de werking van de Wet milieubeheer valt;
  7. ontheffing wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
  8. bij het toepassen van deze ontheffingsbevoegdheid, wordt de procedure genoemd in artikel 27 lid 1 doorlopen;
 2. het bepaalde in lid 2.1. onder e en toestaan dat een hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

18.6. Dubbelbestemming Leiding-water

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Leiding-water is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Leiding-water van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 20.

18.7. Dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden

Indien voor de in lid 1 bedoelde gronden tevens op de verbeelding de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden is opgenomen, dan is op deze gronden tevens de dubbelbestemming Waterstaatsdoeleinden van toepassing, een en ander onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21.