Terneuzen Midden
Artikel 19 - Beschermde dijk (dubbelbestemming)

19.1. Bestemmingsomschrijving
 1. De op de verbeelding als beschermde dijk aangewezen gronden zijn mede bestemd voor:
  1. behoud en / of herstel van de dijken en de daaraan eigen landschappelijke en / of cultuurhistorische waarden.
19.2. Bouwvoorschriften

19.2.1. Bouwvoorschriften vanwege de bestemming beschermde dijk:
 1. Bouwwerken ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor ontheffing door burgemeester en wethouders is verleend. Ontheffing wordt verleend, indien de waarde van de beschermde dijk door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

19.2.2. Ontheffing, zoals in lid 2.1. bedoeld is niet vereist:
 1. waneer op de betrokken bouwlocatie de waarde van de beschermde dijk blijkens rapportage van de dijkdeskundige in voldoende mate verzekerd blijft;
 2. voor vervanging van reeds aanwezige bouwwerken, indien de oppervlakte van het bouwwerk niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering in omvang en diepte niet wordt aangepast;
 3. voor nieuwe bouwwerken die niet dieper zijn gefundeerd dan 30 cm beneden het maaiveld en waarbij geen paalfunderingen worden aangebracht.

19.3. Adviesprocedure voor bouwen

Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de dijkdeskundige omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de waarden van de beschermde dijk niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

19.4. Aanlegvoorschriften
19.4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming beschermde dijk als bedoeld in lid 1 onder a zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, en aanleggen, vergraven of verruimen van sloten, vijvers en andere wateren;
 2. het planten van bomen;
 3. het rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;
 4. het verlagen van het waterpeil;
 5. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 6. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden die de waarden van de beschermde dijk in het terrein kunnen aantasten en die niet kunnen worden gerekend tot het normale gebruik of onderhoud van het terrein.

19.4.2. Het verbod zoals in lid 4.1 bedoeld, is:
 1. niet van toepassing op:
  1. werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  2. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning;
  3. het verrichten van onderzoek door de dijkdeskundige;
 2. evenmin van toepassing wanneer op de betrokken locatie:
  1. de aanwezige waarde van de dijk in voldoende mate verzekerd blijft

19.4.3. De werken of werkzaamheden, zoals in lid 4.2 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de waarden van de beschermde dijk niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

19.5. Adviesprocedure voor aanlegvergunningen

Alvorens over het verlenen van aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de dijkdeskundige omtrent de vraag of door de voorgenomen activiteiten de belangen van de beschermde dijk niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.