Terneuzen Midden
Artikel 24 - Algemene gebruiksregels

24.1. Het is verboden gronden en bouwwerken te (laten) gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven (sub)bestemming, verleende ontheffingen of vastgestelde wijzigingen en de overige planregels.

24.2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken:
 1. als opslagplaats voor bagger en grondspecie;
 2. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen;
 3. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;
 4. voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;
 5. voor de volgende leidingen:
  1. Hoogspanningsleidingen van 50 kV en hoger;
  2. Buisleidingen voor transport van brandbare gassen met een druk van 20 bar of hoger;
  3. Buisleidingen voor transport van brandbare vloeistoffen met een diameter van 4" en hoger;
  4. Buisleidingen voor transport van giftige stoffen;
  5. Buisleidingen met een diameter van 400 mm en hoger buiten de bebouwde kom;
  6. Buisleidingen voor transport van afvalwater met een diameter van 400 mm en hoger van het Waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen (hoofdleidingen van en naar de afvalwaterzuiveringsinrichting);

24.3. Voorts wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:
 1. gronden of gebouwen te (laten) gebruiken als seksinrichting of daarmee vergelijkbare gebruiksvormen;
 2. kampeermiddelen te (laten) gebruiken voor permanente bewoning;
 3. het gebruik van woningen als recreatiewoningen;
 4. gronden of gebouwen te (laten) gebruiken ten behoeve van de opslag en verkoop van vuurwerk (voor zover dit de vergunningplichtige hoeveelheid tussen de 1.000 kg en de 10.000 kg betreft) onder de bestemming 'Detailhandel (DH)'.

24.4. Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan:
 1. vormen van gebruik als bedoeld in lid 2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de bestemmingsomschrijving en/of de overige planregels mag worden gebruikt, mits, wat het bepaalde in lid 2 onder b en c betreft, niet buiten het bouwvlak en mits, wat het bepaalde in lid 2 onder b betreft, niet met een stapelhoogte van meer dan 1.50 meter met uitzondering van de opslag van agrarische producten;
 2. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming(en);
 3. het uitoefenen van detailhandel voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de planregels toegestaan, waaronder mede wordt verstaan detailhandel van in hoofdzaak eigen producten in gebouwen tot een oppervlakte van 100 m² ter plaatse van bestaande agrarische bedrijven;
 4. de stalling van ten hoogste één toercaravan en/of boot op het bij een woning behorend erf;
 5. gebruik dat plaatsvindt krachtens een verleende ontheffing of vastgesteld wijzigingsplan;
 6. gebruik als bedoeld in 23.3 onder c voorzover dat plaatsvindt krachtens een vergunning Gebruiksverordening tweede woningen Terneuzen.

24.5. Het college van burgemeester en wethouders verleent ontheffing van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.